surprised-6390054_1280

Nie homofóbia, ale homosexuálne spolužitie je rozhodujúci faktor pre problémy homosexuálov

Obhajcovia registrovaných partnerstiev a manželstiev homosexuálov sa radi odvolávajú na štúdie a tvrdenia, ktoré hovoria o tom, že príčinou výrazne nadpriemerného výskytu psychických a iných problémov u homosexuálov je homofóbia, ktorú zažívajú od ostatnej spoločnosti. Homofóbia býva niekedy zamieňaná za stresové faktory z dôvodu neakceptácie alebo netolerancie.

Aká je skutočnosť? Oveľa viac než homosexuáli, sú napríklad so stresom a podobnými faktormi konfrontované celkom iné skupiny v spoločnosti. Sú nimi kresťania nielen v moslimských krajinách, ktorí patria k najprenasledovanejšej náboženskej skupine vo svete.

Alebo ortodoxní Židia, ktorí čelia kritike a prenasledovaniu za svoju náboženskú a národnú príslušnosť. Ďalej možno spomenúť známe prenasledované skupiny ako Ujguri alebo členovia Falun Gong. Pritom nie je známe, že by tieto komunity vykazovali takú mieru psychiatrických a iných problémov ako homosexuáli.

SITUÁCIA ORTODOXNÝCH ŽIDOV V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH

Zoberme si ako príklad ortodoxných židov žijúcich v Spojených štátoch amerických. CNN v roku 2023 informovala, že útoky z antisemitizmu sú v USA na najvyššej úrovni od roku 1970. Čo sa týka počtu, hovoria o 3700 útokoch na Židov za rok 2022.
Wikipédia naproti tomu uvádza 8 násilných prípadov voči príslušníkom LGBT komunity v Spojených štátoch za rok 2022.

Keď si zoberieme štúdie o mentálnom zdraví z posledných rokov, môžme sa dozvedieť, že v prípade LGBT sa potvrdzuje nadpriemerný výskyt psychických problémov medzi príslušníkmi tejto komunity.
V prípade ortodoxných amerických židov sú závery ohľadom ich psychického zdravia také, že úroveň stresu a negatívneho vplyvu bola u nich aj v poslednom období vo všeobecnosti nízka.

Štúdie, ktoré sa teda snažia prisudzovať nadpriemerný výskyt psychických a iných problémov u homosexuálov tomu, že zažívajú určitú vyššiu mieru stresu kvôli nastaveniu spoločnosti voči nim, sú, jemne povedané, veľmi diskutabilné.

KRAJINY S MAXIMÁLNOU ÚSTRETOVOSŤOU VOČI HOMOSEXUÁLOM

Ani v krajinách s maximálnou ústretovosťou voči homosexuálom, situácia nie je zásadne odlišná. Hovoria o tom nielen vedecké štúdie, ale aj policajné a lekárske štatistiky.

V USA bola publikovaná štúdia, ktorej sa nepodarilo zopakovať výsledky inej predchádzajúcej štúdie, ktorá spájala kratšiu dĺžku života homosexuálov s homosexuálnymi predsudkami.
Iná štúdia vyvrátila tvrdenie, že vysoký počet samovrážd medzi príslušníkmi LGBT je dôsledkom „homofóbie“.
Analýza veku úmrtia legálne zosobášených homosexuálov v Nórsku a Dánsku naznačuje, že homosexuálne správanie skracuje dĺžku života o 24 rokov!
Iný vedecký výskum poukazuje na súvislosť sexuálneho správania homosexuálov a užívania drog medzi homosexuálnymi a bisexuálnymi mužmi na Novom Zélande.

V Holandsku sa po pár rokoch od zavedenia homosexuálnych manželstiev objavila štúdia, ktorá sa pokúšala tvrdiť, že sa mentálne zdravie u homosexuálov rapídne zlepšilo na úroveň heterosexuálov, ako napríklad výskyt depresií alebo úzkosti. Avšak ďalšie štúdie nedokázali verifikovať tieto dáta a len potvrdili, že výskyt psychických problémov je medzi homosexuálne orientovanými osobami v Holandsku naďalej výrazne nadpriemerný.

HOMOSEXUÁLNE SPOLUŽITIE AKO FAKTOR PREHLBUJÚCI PROBLÉMY HOMOSEXUÁLOV

Profesori psychiatrie Mark Yarhouse a Olya Zaporozhets prišli nie tak dávno so štúdiou, ktorej sa účastnilo 300 homosexuálne orientovaných jedincov. Výskum indikuje vzťah medzi homosexuálnym spolužitím a hlbšími zdravotnými problémami u homosexuálov. Respektíve naznačuje, že homosexuáli vyhýbajúci sa homosexuálnemu spolužitiu, vykazujú lepšie výsledky z hľadiska mentálneho zdravia.

Autori sú si vedomí limitov svojej štúdie. Napriek tomu možno brať tento výskum ako indikátor, kde v skutočnosti leží problém v prípade homosexuálov.

AKO SEXUÁLNE PREFERENCIE VPLÝVAJÚ NA ZDRAVIE ČLOVEKA

Psychiatri, ktorí nezdieľajú súčasnú ideologickú vlnu, hovoria o tom, že duševné problémy homosexuálov začínajú tak, že najskôr ako deti, respektíve v mladosti, zažívali odcudzenie, nelásku, nedostatok ocenenia a tým sa stali deprimovaní a neurotizovaní. Kľúčové pre rozvinutie homosexuality je neprijatie v rodine alebo medzi rovesníkmi. Špecifickým prípadom môže byť ešte sexuálne zneužitie.

Dôsledkom týchto skúseností odmietnutia, zranenia a osamotenia, môže byť homosexuálna túžba. Podstatnejší je tu viac subjektívny nedostatok lásky, teda osobné prežívanie, než objektívny. Preto u niekoho prežívanie odmietania môže vyvolať homosexuálne sklony, u iného nie. To je základ psychických problémov u homosexuálov.

Kľúčový faktor prehlbujúci problémy homosexuálov je homosexuálne spolužitie. Je tu určitá analógia s masturbáciou. Muž, ktorý má skúsenosť s masturbáciou a zároveň milovaním sa so ženou, s ktorou prežíva vzťah lásky, pozná rozdiel v duševnom prežívaní pri týchto dvoch situáciách.

Po masturbácii sa spravidla dostavuje pocit sklamania a určitej psychickej vyprahnutosti. Slasť, ktorá vzniká pri masturbácii je čisto orgánová a nie je sprevádzaná potrebným duševným a duchovným zapojením celej osobnosti človeka ako pri sexuálnom styku, pri takom, ktorý je naplnením skutočnej lásky medzi mužom a ženou. Až pri takejto sexuálnej rozkoši zažíva človek radosť a krásne pocity.

Homosexuálne spojenie je tiež neplnohodnotnou karikatúrou milovania sa muža a ženy, medzi ktorými je vzťah postavený na skutočnej láske. Preto je dlhodobo neuspokojujúci a prehlbuje psychické problémy homosexuálov.

Ďalším, asi najzávažnejším faktorom, ktorý má za následok výrazne nadpriemerné psychické problémy homosexuálov je ich extrémna promiskuita. V prípade prostitútok a pornohviezd, ktoré vedú vysoko promiskuitný spôsob života je tiež výrazne nadpriemerný výskyt depresií, užívania drog i samovrážd. K podobným problémom privádza promiskuita aj homosexuálov.

A ČO LÁSKA MEDZI HOMOSEXUÁLMI?

V homosexuálnom spolužití nie je skutočná láska, keďže homosexuálny styk má vysoký potenciál spôsobiť druhej osobe veľmi vážne zdravotné komplikácie. Okrem toho praktizovaním homosexuálneho spolužitia prehlbujem duševný problém druhej osoby, namiesto vyhľadávania skutočných riešení tohto jej problému.

Skutočná láska je opakom vedomého škodenia druhej osobe. Tak ako rozumný človek neoznačuje „láskou“ náklonnosť pedofila k maloletému dieťaťu, podobne sa nejedná o lásku ani v prípade homosexuálneho spolužitia s vysokým potenciálom sebadeštruktivity.

surprised-6390054_1280

Zdroje:
https://www.pewresearch.org/religion/2021/09/30/harassment-of-religious-groups-reaches-new-peak-in-2019/
https://edition.cnn.com/2023/03/23/us/antisemitism-report-unprecedented-rise-dg/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_violence_against_LGBT_people_in_the_United_States#2022
https://bmjopen.bmj.com/content/11/6/e049405
https://link.springer.com/article/10.1007/s10943-020-01070-z
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027795361630627X
https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-016-0154-6
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2466/pr0.1998.83.3.847
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28439922/
https://www.livingout.org/resources/articles/96/the-mental-health-and-well-being-of-celibate-gay-christians#footnotelist_0_2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4655175/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13691058.2013.841290

Ďalšie články