Kapitola 16 – Masturbácia

Ak mi dáte len dvanásť minút na to, aby som hovoril na hodine psychológie na tému ako dosiahnuť maximálne sexuálne uspokojenie, budem hovoriť o láske. (Josh McDowell)

graur codrin

Masturbácia (označovaná tiež ako sebaukájanie, sebauspokojovanie, onánia, ipsácia) je proces dráždenia pohlavných orgánov trením rukou. U dievčat sa vyskytuje v porovnaní s chlapcami len zriedkavo. Ak sa masturbácia (niekedy spojená s prezeraním pornografických materiálov) vyskytuje už v rannom školskom veku, teda u menších detí, býva podmienená viac zvedavosťou alebo objavením príjemných pocitov po dotýkaní sa pohlavných orgánov.[1] Príčinou však môže byť i neprirodzené vnášanie veľkého množstva vzrušivých sexuálnych informácií a podnetov napríklad médiami. Inokedy sa môže objaviť skôr z dôvodu vyrastania dieťaťa v rozvrátených rodinných pomeroch alebo ako následok výchovných chýb, pričom si touto činnosťou dieťa kompenzuje traumatizujúci vplyv prostredia.[2] Prispievať k nej môže i nedostatočná hygiena, keď dochádza k zápalom pohlavných orgánov, ktoré spôsobujú svrbenie.

Umývanie spojené s dotýkaním sa pohlavných orgánov počas kúpania za účelom udržania tela v čistote je v poriadku. Zámerné obzeranie alebo dotýkanie sa pohlavných orgánov s cieľom dosiahnutia určitého vzrušenia alebo až sebauspokojenia má však negatívny vplyv na osobnosť človeka.[3] Škodlivé je nielen to čo človeka ničí fyzicky, ale i to, čo ho deformuje charakterovo.

Ľudská psychika je nastavená tak, že človeka robí šťastným, keď robí šťastných druhých. Aj v prípade sexuality by mal byť preto pud usmernený k darovaniu sa a uspokojeniu milovanej osoby nie len seba samého.

Niektorí považujú masturbáciu za normálny, bežný prejav a za prirodzený ventil sexuálneho napätia. Odporúčajú ju vykonávať kedykoľvek má na ňu človek chuť.[4] Predovšetkým cez médiá sú dnes ľudia takto presviedčaní o tom, aké je prirodzené a normálne alebo až prospešné uspokojovať svoj sexuálny pud takmer akýmkoľvek spôsobom. Naproti tomu ešte pred pár rokmi vychádzali odborné knihy, kde bolo možné nájsť vyjadrenia, kde lekári radili masturbáciu medzi pohlavné úchylky.[5]

Stimuly masturbácie a orientácia na seba

Príčina zvýšenej sexuálnej dráždivosti je predovšetkým vo veľkom množstve sexuálnych podnetov: filmov, kníh, časopisov, internetu, ktoré sú preplnené pornografiou a pritom sú mládeži bežne prístupné.[6]

Ak človek už na začiatku puberty podľahne masturbácii, začnú erotické fantázie prenikať a ovládať duševný svet pubescenta. Zotrvávanie a opájanie sa v sexuálnych predstavách vedie mimo iné k strácaniu množstva času. Často je prirovnávaná, podobne ako vážnejšie typy sexuálne odchýlneho správania, napríklad k závislosti na alkohole.[7]

Fantázie, ktoré sprevádzajú masturbáciu sú niekedy perverzné, niekedy infantilné a normálny pubescent sa za ne často hanbí, hovorí Říčan. Onánia zostáva niečím ponižujúcim, lebo narúša platonickú lásku, pretože ohrozuje jej estetickú a etickú kvalitu. Masturbovať s predstavou platonicky milovanej osoby, túto lásku deformuje. Mať fantázie o iných mužoch alebo ženách v manželstve sa môže ľahko dotýkať partnera ako určitá nevera.[8]

Sexuálny zážitok má byť zo svojej podstaty zážitkom s osobou odlišného pohlavia. Masturbácia sama o sebe nespôsobuje vznik nejakej telesnej choroby, ale má vplyv na charakter a psychiku. Oslabuje vôľu, koncentruje a obmedzuje sústredenie na otázky pohlavia, absorbuje myslenie na úkor iných záujmov a činností. Spôsobuje ťažkosti pri učení, znechutenosť a najmä usmerňuje pud k sebe samému.

Masturbáciou si človek buduje a prehlbuje tento zlozvyk a na sebauspokojenie pociťuje potrebu zvyšovať nároky. Okrem toho potreba sebauspokojovania sa môže stať častejšou.[9]

Po masturbácii sa spravidla dostavuje pocit sklamania a určitej psychickej vyprahnutosti. Slasť, ktorá vzniká pri masturbácii je čisto orgánová a nie je sprevádzaná potrebným duševným a duchovným zapojením celej osobnosti človeka ako pri sexuálnom styku, pri takom, ktorý je naplnením skutočnej lásky medzi mužom a ženou. Až pri takejto sexuálnej rozkoši zažíva človek radosť a krásne pocity.[10]

Celkovým zmyslom masturbácie je jednoducho zabezpečiť uvoľnenie a rozkoš, ktorú so sebou nesie orgazmus, bez toho, aby sa človek podieľal na úsilí a radostiach vzťahu s iným človekom.[11] Pre mnohých je masturbácia spôsob sebaútechy po frustrácii alebo sklamaní. Človek uniká do infantilného sveta predstáv.[12]

Psychológ Pavel Říčan hovorí, že čo sa týka umeleckého poňatia masturbácie (na rozdiel napríklad od partnerského sexuálneho života), poznáme ju takmer výlučne len z vulgárnych posmešných popevkov. Ide totiž o príliš ľahko dosiahnuteľné uspokojenie, ktoré je chápané ako niečo ponižujúce.[13]

Ambro

Masturbácia môže byť príležitostná, asi raz, dvakrát do mesiaca a návyková, ktorá je často vykonávaná skoro denne, občas i viackrát za deň, čo je skutočný zlozvyk. Aj príležitostná masturbácia môže ľahko skĺznuť do návykovej.

Výnimočne sa môže vyskytnúť vzájomná masturbácia. Nebezpečenstvom je, že sa tak rozmnožujú a upevňujú neprirodzené podnety a predstavy, ktoré potom môžu prevládnuť nad prirodzenými erotickými motívmi.[14]

Ak je vypestovaný zlozvyk masturbácie u žien, môže byť príčinou ťažkostí pri hľadaní súladu pri pohlavných stykoch manželov.[15]

Je vážnou poruchou, keď sa pre muža stane masturbácia dôležitejšou než vzťah so ženou a ich spoločné sexuálne zážitky. Môže to viesť k tomu, že muž bude hľadieť na ženy iba ako na objekt svojej pohlavnej žiadostivosti.

Ako hovorí Frankl, na nezrelom stupni ľudskej sexuality sleduje pud cieľ, ktorým je vybitie vzrušenia a napätia bez ohľadu na cestu, ktorou sa to dosahuje. Tento cieľ možno dosahovať rovnako aj masturbáciou. Človek, ktorý používa nejakú osobu na vybitie vzrušenia a napätia, pretvára v skutočnosti pohlavný styk na masturbačný akt. Na zrelom stupni je styk pozdvihnutý do ľudskej roviny, zo styku sa stáva stretnutie, v ktorého rámci je jeden partner ponímaný druhým vo svojej ľudskosti, ale tiež vo svojej jedinečnosti, potom sa stretnutie mení na vzťah lásky.[16]

V ženských internetových diskusiách človek ľahko natrafí na nešťastné ženy, ktoré sa vyznávajú z toho, že ich muži sledujú pornografiu. Pornografia ide až príliš často ruka v ruke s masturbáciou. Ženy so zdravou sebaúctou takéto konanie zo strany ich mužov uráža. Neraz pornografia spolu s masturbáciou sú žiaľ len začiatok nejakej vážnejšej zrady vo vzťahu. Pozitívne vnímanie masturbácie je dosť mylné. Možno sa pýtať, čo je na masturbácii pozitívne alebo ako zušľachťuje človeka? Tým, že sa „vyventiluje“? Pripomína to pozitívny opis občasnej potreby ventilovania si agresivity na druhých, avšak to je len opakom naučenia sa ovládania. Platí to aj v sexuálnej oblasti. Pokiaľ sa človek nenaučí sebaovládaniu, jeho sexuálny a partnerský život bude trápením. Masturbácia k sebaovládaniu nepomáha, práve naopak. Práve takto deformuje masturbácia charakter človeka.

Existujú štúdie, ktoré poukazujú napríklad na to, že ženy, ktoré prvýkrát masturbovali v mladšom veku, viedli neskôr rizikovejší sexuálny život a boli vystavené vyššiemu riziku HIV, respektíve tí, ktorí častejšie masturbovali, boli viac promiskuitní. [16a] Sklon k masturbácii býva niekedy spojený s rôznymi predošlými traumami, keď napríklad u sexuálnych delikventov, ktorí boli sexuálne zneužívaní sa vyskytovalo masturbovanie v nižšom veku. [16b]

Ako sa postaviť k problému masturbácie?

Je potrebné učiť sa ovládať, hoci to nie je vždy jednoduché. Ide tu o to, aby masturbácia nezostala človeku ako zlý návyk do života v dospelosti. Keď už je to zlozvyk, vtedy je oveľa ťažšie brániť sa, pretože pud ľahšie ovláda človeka a on mu podlieha proti svojej vôli. Zlozvyk je otroctvo nanútené pudom, pričom vzbudzuje pocity poníženia a viny a vedie k uzatváraniu sa do seba.[17]

Existuje veľa rôznych odporúčaní ako sa možno učiť sebakontrole a neskĺzavať k masturbácii. Ich účinnosť môže byť veľmi individuálna. Viac menej však masturbácia súvisí s pornografiou, preto je vhodné skúsiť analyzovať príčiny už samotného vyhľadávania porna, a to spôsobom, ako to bolo naznačené v sekcii o pornografii. Spomedzi ďalších návrhov, ktoré môžu napomôcť oslobodzovaniu sa od sklonu masturbovať, možno spomenúť napríklad: vyhľadávanie spoločenstva kamarátov, ktorí majú rovnaké ideály a nehanbia sa za ne, pestovanie športov predovšetkým pre radosť z hry, venovanie sa určitým záľubám, odmietanie drog, vrátane alkoholu a nikotínu, vyhýbanie sa rannému a večernému vylihovaniu v posteli a iné.[18]

Rasmus Thomsen

Malé úspechy pomáhajú dosiahnuť konečné víťazstvo, hoci to niekedy nevidno, a niekedy sa zdá, že drobný úspech nič neznamená.[19] Ak si veriaci, veľkou pomocou môže byť i aktívny duchovný život (modlitba, sviatosti).

V rannej dospelosti, pokiaľ sa chlapec nevzdá a bude na sebe pracovať, nebude mať také ťažkosti s ovládaním sexuálneho pudu. Bude totiž zrelší psychicky, vďaka sformovaniu príslušných stredísk v mozgovej kôre. Tieto centrá sa sformujú tým skôr, čím viac úspechov v oblasti sebakontroly chlapec dosiahne. Preto pomáha cvičenie sa v ovládaní nielen v sexuálnej sfére ale aj v iných oblastiach života. Negatívom dnešnej doby, komplikujúcim sebaovládanie je, že v našom okolí existuje príliš veľa vzrušivých podnetov. Spoločnosť a hlavne médiá, ako už bolo spomínané, sú značne presexualizované. Nemali by sme sa však vzdávať, netreba síce preceňovať silu vôle, ale po páde by sme mali dokázať vstať.

Dnes je potrebné ešte viac ako v minulosti s rozumom používať internet, múdro si vyberať aké filmy a relácie pozerám, čo čítam, kde chodím. Vyhýbanie sa nevhodným veciam a príležitostiam k nim je základom pre dosahovanie úspechov aj pri sebakontrole v súvislosti s masturbáciou.

Rodičia, ak prídu na to, že dieťa masturbuje, mali by svojmu dieťaťu pokojne, láskavo a rozumne vec vysvetliť, ponúknuť mu svoju pomoc, prípadne by sa mali zamyslieť či príčina netkvie v narušených rodinných vzťahoch. Mali by dať dieťaťu najavo, že si ho stále vážia a že ho majú radi.[20]

Muž by nemal pristúpiť na masturbovanie, ani pred sexuologickým vyšetrením (napríklad v prípade vyšetrovania príčin neplodnosti), kedy sa vyšetruje ejakulát. Cieľ predsa neospravedlňuje prostriedky. Úmysel masturbovať je zlý (sebaukájanie) bez ohľadu na ďalší úmysel, s ktorým sa masturbuje. Je však možné získať spermie morálne prijateľnejším spôsobom cez pohlavný styk s manželkou, pri ktorom sa použije špeciálny, tzv. perforovaný kondóm. Nejedná sa o antikonceptívny postup a časť spermií sa pri ňom zadrží na vyšetrenie.[21]

————————————-
[1] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 156.

[2] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 103 – 104.

[3] Hnutie kresťanských rodín: Výchova k láske a čistote – Rozhovory s deťmi vo veku 9-14 rokov. Košice, 1994, 56 s., s. 13.

[4] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 161.

[5] Napr. Vybrané kapitoly zo sexuológie a hraničných odborov. Martin: Osveta. 1989.

[6] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 192.

[7] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 157, 159.

[8] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 187.

[9] Hnutie kresťanských rodín: Výchova k láske a čistote – Rozhovory s mládežou. Košice 1995, 52s., s. 10.

[10] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 158.

[11] Winnerová, F. L. (Holá) pravda o sexe, Bratislava: Porta Libri, 2007, ISBN 978-80-89067-48-0, s. 100.

[12] Aardweg, G. M. Terapie homosexuality. Praha: Hnutí Pro život ČR, 2003, s. 93.

[13] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 187.

[14] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 158.

[15] Schneiderová, S. Som správny chlapec? Bratislava: Mladé letá, 1998, ISBN 80-06-00816-7, s. 100.

[16] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 161.

[16a] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J056v14n02_07

[16b] https://link.springer.com/article/10.1023/A:1020616722684

[17] Hnutie kresťanských rodín: Výchova k láske a čistote – Rozhovory s deťmi vo veku 9-14 rokov. Košice, 1994, 56 s., s. 30.

[18] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 163 – 164.

[19] Salij, J. Sex, láska, morálka. Bratislava: LÚČ, 2003, ISBN 80-7114-410-X, s. 37.

[20] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 165 – 166.

[21] West, Ch. Radostná zvesť o sexe a manželstve. Bratislava: Redemptoristi – Slovo medzi nami, 2007, 216 s., ISBN 978 – 80 – 969600 – 9 – 5, s. 151, 193.

Foto:
graur codrin / FreeDigitalPhotos.net; Ambro / FreeDigitalPhotos.net; Rasmus Thomsen / FreeDigitalPhotos.net

Ďalšie články